< Doujin Music Party Pack

EastNewSound - PiPiPiPARU

Source: http://en.touhouwiki.net/wiki/Split_Theory
Buildup:
30.5s
..x.x.......:...:...............x.o.o.......:...:.............o. o.o.x.......:...:...............x.o.o.......x.......o...x...o.x. x.x.o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o... o.x.x...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o... o.x.x...
Loop:
59.1s
o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o.x.x... o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o.x.ox.ox.oxxxxxI... x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x.o.o... x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x.o.o... x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x.o.o... x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...x...o+o+o+o+....I...o... o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o.x.x... o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...o.x.x...